Startside
Før-efterskole
Hjemmeværnsudfordringen
Nationalt hjælpekorps
Sommer Boot Camp
Videns boot camp
Omlægning af børnechecken

Forebyggende tiltag
Samfundet ønsker jo helst at undgå at bruge retsvæsenet.

Der er en række muligheder for at undgå at unge kommer ud i kriminalitet.

Unge under ca. 12 år.

Vi taler om børn. Børn som via påvirkning fra de voksne, som de er omgivet af, skal påvirkes til at kunne fungere i vores samfund.

I denne fase skal de både lære om empati og kunne indgå i en række sociale sammenhænge, både med deres familie og nærmeste omgangskreds, men også med andre børn. Ansvaret for at sørge for at barnet lærer at kunne begå sig i alle disse sammenhænge, påhviler alene forældrene.

Men da alle forældre arbejder ud fra egne præmisser på forsøgsbasis, så kan de have behov for støtte og vil de ikke have den hjælp, så må samfundet tvinge dem til at få det.

Noget af denne tvang kan være:

bulletTvungen indmeldelse i en dagsinstitution
bulletTvungen brug af familiecoach
bulletTvungen brug af psykolog
bulletTvungen deltagelse for forældrene i forældreklasser
bulletTvungen deltagelse for barnet i terapeutiske legegrupper

Kun hvis forældrene ikke vælger at indgå i en dialog med det offentlige, må det offentlige gå ind og finde en anden familie til barnet.

Men det primære disciplinære organ er forældrene. De kan efter at lovgivningen fornuftigt nok har fjernet muligheden for at bruge fysisk afstraffelse gøre brug af time-outs. Ikke time-outs på eget værelse, da et værelse for et barn er at sidestille med hjemmet - det sted hvor barnet skal føle sig trygt. At opholde sig i sit eget hjem, skal ikke være en straf. I stedet må man foreslå en stol i en gang, en trappeafsats eller et hjørne, hvor barnet kan observeres i de minutter, som denne timeout skal vare. Det er vigtigt at forklare barnet, hvorfor at man med sorg er nød til at uddele denne konsekvens og det er vigtigt at forklare barnet at man som forældre stadigt elsker det, når konsekvensen er overstået. En løs retningslinje er at konsekvensen skal vare ca. 1 minut pr. barnets leveår.

Virkningen af denne form for konsekvens falder fra barnets 10'ende leveår og er virkningsløs når barnet er ca. 12 år.

99% procent af hvad det offentlige kan stille op overfor denne aldersgruppe er forebyggende tiltag som at melde barnet ind i nogle sociale eller terapeutiske grupper til at råde bod på nogle manglende evner, de ikke har kunnet tilegne sig i hjemmet.

Endvidere er det således at daginstitutionerne har kontrol med, hvem som kommer og går. Der er således tilstrækkelig muligheder for det offentlige at have vidende om hvor at det enkelte barn er til at det ikke er nødvendigt at pålægge børnene mere kontrol medmindre at vi taler om decideret sygdom hos barnet.

Unge ca. 12 til 18 år.

Når barnet er gammelt nok til at blive stillet for en ungdomsdomstol, så forholder situationen sig anderledes. I fritidsklubberne kommer børnene når de har lyst og dukker de ikke op, så er der ikke noget at gøre ved det. I familier, hvor begge forældre arbejder, er det således op til den enkelte at tage så meget ansvar for sin egen situation, at det ikke ender op med kriminalitet.

Skole og hjem

Men det offentlige har stadig en række virkemidler, som kan forhindrer at det kommer dertil. Skolen og hjemmet er de to vigtigste omdrejningspunkter i den unges liv og de to parter må arbejde sammen. Skolen er ikke den part som skal opdrage, men da den unge tilbringer meget tid her, så har skolen viden, som hjemmet kan få gavn af. Her kan der strammes op. Der kan gøres mere for at øge hastigheden af kommunikation mellem hjem og skole, såfremt at den unge ikke dukker op til undervisning.

bulletDet må på det kraftigste anbefales at skolerne forældreintranet udbygges med både SMS og email - notifikation, såfremt at den unge enten ikke møder eller går før tid.
bulletDer skal kræves lægeerklæring eller krav om hjemmebesøg, hvis den unge bliver væk længere tid end en uge.
bulletSom det er tilfældet med voksnes sygdom, så skal kommunen bede om et møde enten i hjemmet  eller oppe på kommunekontoret, såfremt at fraværet varer længere end 2 uger medmindre at den unge er indlagt på et hospital.
bulletSkolen skal stævne den unge for unddragelse af undervisningspligten, såfremt at fraværet varer mere end 3 uger eller det totale fravær overstiger 10%, medmindre at fraværet er lægeligt begrundet.

Endvidere bør kommunerne etablere:

bulletLektiecafeer
bulletSober-living faciliteter (før-efterskoler)
bulletElektronisk homeschooling i samarbejde med virksomheder, som med et beskedent tilskud vil tage unge ind som arbejdsdrenge og udpege en mentor for dem, så de kan få en dag med let arbejde og skolearbejde i korte perioder over dagen.

Kommunerne bør ikke lave grupper for uafvænnede misbrugere eller misbrugere, som ikke vil se deres misbrug i øjnene. Sådanne grupper medfører for stor risiko for negativ erfaringsudveksling. Kommunerne bør heller ikke etablere selvstyrende ungdomshuse, da disse miljøer til dels kan fjerne et problem fra politikernes og befolkningens agenda (Ude af sigte - ude af sind). Som samfund skal vi være i stand til se problemerne i øjnene og åbne for f.eks. gadebørn, så de kan blive integreret i de generelle ungdomsmiljøer i stedet for at give dem muligheden for at marginalisere dem selv.

Andre tiltag

Muligheder i kommunal regi:

De unges netværk bliver til en vis grad truet i ferie-perioden. Nogle lande taler om at forkorte sommerferien og fordele denne op i mindre klumper. Årsagen er at nogle af de unge mister færdigheder, når de er væk i 6-8 uger. Endvidere lukker nogle kommuner ned for en række fritidstilbud, fordi at man regner med at mange familier er bortrejst, men for langt de fleste familier er der kun tale om 3 ugers ferier, hvor resten af tiden går med at de unge selv skal kunne aktivere sig via job eller klubber. Danmark har underskrevet en række konventioner, som stort set umuliggør arbejde for unge under 13 år. Endvidere har udviklingen indenfor medie-verdenen reduceret antallet af aviser, som skal uddeles om eftermiddagen. Fritidsjob er der færre af.

Nogle kommuner ved det godt og har lavet aktivitetshæfter for de unge. Se et eksempel fra Egedal kommune.

Muligheder i statslig regi:

I andre lande har man lavet nogle sommerlejre, som de unge kan frekventere. Vi bør udvikle nogle tilbud. Her er nogle forslag:

Nationalt hjælpekorps (ca. 14 - 18 år.) Vi har civilforsvarskaserner placeret ud over landet. Vi kunne i ferierne godt tilbyde en lejr af en uges varighed for de unge, som vil prøve noget aktion samtidigt med at de lærer nogle færdigheder. Brandslukning og førstehjælp kunne være nogle af de ting, som de unge kunne prøve.

De unge, som ikke er omfattet af en konsekvens kunne modtage en form for betaling for at lokke unge væk hjemmefra, så de ikke trækkes ind i en uheldig omgangskreds. De unge, som er omfattet af en konsekvens lydende på samfundstjeneste kunne bruge lejren til at få kappet noget af tiden.

Videns boot camp (Fra 5. klasse) Et koncentreret forløb i et givent fag. Der bør oprettes videns boot camps efter de principper, som blev vist i udsendelsesrækken "Plan B". for noget tid siden. Det bør være sådan at et ungt menneske, som ønsker at accelerere sin indlæring i et fag, som de har store problemer med skulle have mulighed for at rejse væk til en lokalitet, hvor at de får mulighed for at koncentrere sig om dette fag. Adgangsbetingelsen bør være en karakterer, som svarer til at faget ikke er bestået.

Et billigere tiltag kan laves på det lokale bibliotek med lidt hjælp fra den lokale spejderafdeling.

Sommer Boot camp (Ca. 12 - 15 år) En adventure uge med fart på, hvor at de unge oveni lærer lidt om disciplin og karakter.

De som er blevet idømt en konsekvens lydende på mange ugers samfundstjeneste kan opnå en kraftig reduktion i straffen, såfremt at de gennemfører boot camp'en, men tilmeldingen er åben. Det er ikke en afstraffelse, det er indlæring. De unge vil være under pres, men i en positiv ånd, hvor at de skal løse opgaver.

Dem som består for en trøje, som beviser hvilket år at de var seje. Dem som består camp'en får lov til at deltage næste år for halv pris.

Hjemmeværnsudfordringen eller forsvarets udfordring (ca. 14 - 18 år) Forslaget bygger på et amerikansk forslag om at unge, som af en eller anden grund er gået i stå med hensyn til at kunne komme videre i det normale uddannelsessystem, skal give sig selv lov til at prøve på ny. Det ligner lidt et efterskolekoncept, men så alligevel ikke. Dagligdagen vil være helt forskellig fra det som de unge kender, for at de kan forlade deres "komfort zone".

Endvidere er det et godt bud på en exit plan for de unge som hænger i udgangen af en bandegruppering eller er kommet til at skylde en dummebøde. Konceptet indebærer et halvt år på en kaserne, hvor at der via ressourcer fra VEU systemet tilbydes undervisning på et individuelt niveau, samtidig med at de unge er afskærmet fra samfundets fristelser og trusler.

Omlægning af børnechecken Fra barnet er 13 år til det er 18 år foreslås det at omlægge ydelsen til en skattefri lønpakke. Det vil sige at de unge kan bede om at få et fritidsjob til 45 - 60 kr. i timen, hvor at de max. kan arbejde 4 timer om ugen. Det kan de fleste overkomme.

Formålet skulle være at sikre at de unge lærer noget om arbejdsmarkedet og have pligter. Der vil være unge der indgår i familier, som ikke har behov for dette kontante tilskud til opretholdelse at levevilkårene. De kan vælge at lade være med at deltage. Det vigtigste er at der ikke tages noget fra de socialt dårligst stillede familier.

Arbejdsopgaver kunne være: Opvask / borddækning på plejehjem eller bofællesskab, højtlæsning i børnehaver, legeonkler i børnehaver, tømning af offentlige skraldespande, oprydning på offentlige områder, sneskrabning på steder, hvor at maskiner ikke kan komme til, overmaling af graffiti.

Ovenstående forslag i forhold til idømte konsekvenser

Sommer boot camp and og nationalt hjælpekorps bør tælle tre-dobbelt i forhold til en idømt konsekvens. I Blue Springs - Missouri betyder en gennemført boot camp at mange små domme bortfalder.

Hvis det fulde forløb med hensyn til hjemmeværnsudfordringen gennemføres, så burde idømte konsekvenser på op til 2 år bortfalde. Gennemføres kun test-perioden på 14 dage, så gives der 6 ugers rabat. Begås der kriminalitet i opfølgningsperioden, så tæller halvdelen af konsekvensen med i en eventuel ny konsekvens og forløbet må startes forfra efter ansøgning.

Deltagelse i en Videns boot camp medfører ikke rabat, medmindre at den unge har evner, som gør det muligt for denne at være hjælper.