Startside

Lovovertrædelser, samfundstjeneste

Lovovertrædelser, som ikke længere skal medføre fængselsstraf

For at aflaste fængselssystemet, påtænker jeg at man helt undlader at i dømme folk fængsel ved en række lovovertrædelser. Herunder har jeg nævnt nogle overtrædelser.

 

Fartoverskridelser, farlig kørsel og spritkørsel uden personskade.

Ved fartoverskridelser og farlig kørsel svarende til klip i kørekortet, pålægges den dømte at afsone 5-10 timer ugentligt indtil at mellem 5-200 timer er aftjent ved at fjerne affald langs landeveje i teams bestående af 3-5 lovovertrædere, som får følgeskab af en offentlig medarbejder med følgebil. Dog skal 5 af timerne afsones på det lokale hospital, hvor den dømte skal være medhjælp for personalet i sygehuskapellet, hvis der er idømt mere end 10 timer.

Har kørslen fundet sted under påvirkning af spiritus eller narkotika, overgives afvænningsprocessen til rusmiddeldomstolen, mens at afsoningen af samfundstjenesten sker som ved ovennævnte tilfælde.

Formålet med straffen er at gøre lovovertræderne bekendt med de vilkår, som vejarbejdere m.v. arbejder under, samt erhverve et kendskab til følgerne af eventuel personskade forårsaget i trafikken.

Trafikforseelser foretaget til fods eller på cykel:

En person, som har foretaget en lovovertrædelse til fods eller på cykel idømmes en bøde på 5.000 kr., som kan bortfalde, hvis den dømte tager kontrakt til kommunen og deltager på lige fod med eleverne i de gå- / cyklist-prøver, som afholdes af lokale folkeskoler indenfor 6 måneder.

Bedrageri:

Bedrageri over offentlige kasser er at regne for en svær forbrydelse, som rammer os alle. Det tæller dog til lovovertræderens forsvar at nogle regler er end dog meget komplicerede og bedrageri derfor kan ske utilsigtet.

Men kommer retten frem til at der er sket en tilsigtet overtrædelse, så skal samfundet sikre at tilbagebetaling sker så hurtigt som muligt og at straffen afsones ude i samfundet, netop for at sikre at forbryderen bevarer den eventuelle tilknytning til arbejdsmarkedet, som vedkommende måtte have. Samfundet må have en interesse i at beløbet kommer så hurtigt tilbage til statskassen som muligt og det sker bedst ved at lovovertræderen er i arbejde.

For at undgå at lovovertræderen skal gå fra hus og hjem, skal vedkommende sættes under økonomisk administration, således at lønudbetaling sker til inddrivelseskontoret, som betaler faste udgifter og den dømte alene får penge til en almindelig husholdning (tøj og mad). Er der ikke overskud i budgettet, må tilbagebetalingen vente til at der luft i økonomien, men administrationen fortsætter indtil at gælden er tilbagebetalt.

I dag sker det ofte at en privat arbejdsgiver uretfærdig pålægges at inddrive en andel af lønnen. Ved denne ordning skabes der større gennemsigtighed omkring lovovertræderens økonomi.

Samfundstjenesten skal i mængde svare til 1 time pr. 1000 kr.

Påtager lovovertræderen sig ekstra arbejde, således at gælden kan tilbagebetales hurtigere, kan samfundstjenesten halveres på grund af den viste vilje til at sone sin brøde.

Hjemløse og misbrug af offentlige transportmidler.

Hvis en hjemløs har fået bøder nok til at vedkommende ikke skønnes i stand til at tilbagebetale disse, kan yderligere idømmelse af bøder stoppes og vedkommende vil derefter få en dragt, som giver vedkommende ret til at sove i diverse offentlige transportmidler og på offentlige herberger uden beregning. Dragten skal kun bæres, når vedkommende ønsker at gøre brug af sin brugsret.

I dag anvendes der for mange ressourcer på at forfølge disse personer. Selv om det ikke er transportselskabernes opgave at huse disse personer, er retsforfølgelsen af disse spild af borgernes penge. Ved at indføre nummererede dragter, kan selskaberne kompenseres herfor, hvis de noterer nummeret.

Forhindring af rettens arbejde

Hvis en person enten afgiver urigtig forklaring eller nægter at angive medgerningsmand, skal vedkommende aftjene 1 time, for hver måned, den pågældende person, vedkommende lyver om, skulle have siddet. Dog mindst 5 timer. Lyves der i tilfælde, hvor dommen ville have lydt på samfundstjeneste, skal den, som lyver eller afgiver urigtig forklaring i retten aftjene 1/12 del af det antal timer, som dommen overfor det tiltalte lyder på dog mindst 5 timer.

Hvis man ikke kan huske navnet på den ansatte eller bekendt, som lånte firmaet eller ens bil, da den blev en del af en lovovertrædelse, skal ejeren aftjene 5 timers samfundstjeneste indenfor 6 måneder. Parkeringsbøder er undtaget. Er selskabet ikke personligt ejet, er det et medlem af direktionen, som skal aftjene samfundstjenesten.

Hæleri

Tyveri og indbrud ville ikke være så udbredt, hvis der ikke var købere til det stjålne. I dag straffes hæleri med bøde og der skal være tale om en større mængde for at udløse fængselsstraf. Fremover skal hæleri straffes med bøde på 1000 kr. og 5 timers samfundstjeneste pr. påbegyndt 1.000 kr. beregnet af det stjålnes nyværdi.

Tyveri

Simple tyverier af genstande, som henstod på offentlig areal (f.eks. cykler) og butikstyverier skal straffes med bøde på 1.000 kr. Desuden idømmes folk 5 timers samfundstjeneste for tyveri fra af genstande henstående på offentlig areal. Hvis der er tale om butikstyveri, så er straffen 5 timers samfundstjeneste pr. 1.000 kr. beregnet i forhold til varens pris.

Er der brudt ind i folks private hjem, skal folk afsone 3 weekender i eget hjem, bære elektronisk overvågningsudstyr, som rapporterer deres tilstedeværelse hver 15 minut til en central computer via GPS, samt aftjene 5-500 timers. samfundstjeneste baseret på dommerens vurdering. Den elektroniske overvågning stopper, når samfundstjenesten er gennemført.

Såfremt at lægeerklæring på f.eks. kleptomani kan stilles, så bortfalder bøden, hvis den dømte vælger at deltage i en dokumenteret behandling af problemet. Skyldes tyveriet finansiering af misbrug, skal den dømte opholde sig på et kommunalt opholdscenter i fritiden indtil at vedkommende vælger at indgå i en afvænningsbehandling under rusmiddeldomstolens kontrol.

Respektløs opførsel

I denne kategori hidrører uforskammet og truende adfærd, samt uberettigede verbale angreb på personale i arbejde, som ikke har udviklet sig til egentlig vold. Desuden gadeuorden, overtrædelse af politivedtægten, overtrædelse af maskeforbud ved demonstrationer.

Standardstraffen for lovbrud i denne kategori er 500 kr., samt 5 timers samfundstjeneste.

Nægtelse af udførelse af samfundstjeneste

Såfremt at en myndig person vælger at undlade udførelsen af samfundstjenesten, skal vedkommende sidde 5 timer i varetægt på den lokale politistation eller på det kommunale opholdscenter af sin fritid pr. uge, indtil at vedkommende går i gang med at aftjene den idømte samfundstjeneste. De 5 timer kan ikke spredes ud over en uge. De skal afsones i et forløb i tidsrummet mellem 6-18.

 

Eksempel på uniform, som skal bæres under afvikling af samfundstjeneste (Inkl. transport til og fra stedet, som kun må foregå til fods, på cykel eller med offentlig transport).

Uniformen skal også bære under deltagelse i kurser og under transporten til og fra disse.

Når afsoning sker ved at der skal samles affald langs hovedveje, skal folk desuden også bære sikkerhedsvest.

Eksempel på uniform, som en hjemløs skal bære yderst, når vedkommende vil gøre brug af sin brugsret til at sove i offentlige transportmidler uden rejsehjemmel eller gratis på offentlige herberger.
Eksempel på regntøj.

Eksempler på typer af samfundstjeneste, som voksne kan vælge imellem (Bortset fra trafikforseelser med motorkøretøj, hvor straffen skal aftjenes langs landets veje.)
Opsamling af affald på offentlige områder. Såfremt at der er tale om en trafikforseelse, skal opgaven løses i teams efter nærmere ordre. Øvrige afsonere får udsted et kort over et offentlig område nær deres bopæl, som de skal rydde. Periodisk og anonym kontrol vil ske. Folk skal ringe eller maile, når de starter på deres opgave og ditto, når de stopper. Opsamlingen skal ske i fritiden, dog i tidsrummet 6-20.
 
Medhjælp i lokale sportsforeninger, pensionist-foreninger, genbrugsbutikker Her kan der udføres arbejde, som ikke har direkte kontakt med mindreårige uden yderligere erklæringer.

Medfører arbejdet direkte kontakt med mindreårige, kan et sådant arbejde kun udføres, hvis de kan fremvise en ren attest, hvad angår sædelighedsforbrydelser.

Foreningen skal afgive erklæring om fremmøde ud over den rapportering, som den dømte selv skal afgive.
 

Møde ved lokale aktivitetsdage Såfremt at den lokale grundejerforening, boligforening, den lokale børnehave eller skolen har aktivitetsdage, kan tidsforbruget indgå i afsoningen af samfundstjenesten. Bestyrelsen, eller ledelsen skal underskrive en erklæring om tidsforbrug. Uniform skal stadig bæres og der skal stadig indrapporteres.
 
Fjernelse af graffiti Såfremt at den dømte gennemfører et AMU-kursus i brugen af det udstyr og kemikalier, som skal bruges i arbejdet, kan vedkommende efter aftale med kommunen fjerne graffiti i fritiden efter anvisning om sted og tid af samme. Tidsforbruget på kurset fratrækkes af samfundstjenesten.

Kommunen skal sørge lovpligtig arbejdsskadeforsikring.
 
Førstehjælpskursus Har den dømte ikke et sådant i forvejen, eller er det mere end 5 år gammelt, kan tiden forbrugt i et sådant fratrækkes samfundstjenesten. Kurset vil typiske finde sted hos Falck eller den lokale brandmyndighed.
 
 

Trafik:

Overtrædelse sket Bøde Øvrigt
Til fods 5.000 kr. (som alternativ) Deltagelse i gå-prøve, alternativt bøde på 5.000 kr. [1]
På cykel 5.000 kr. (som alternativ) Deltagelse i cyklistprøve, alternativt bøde på 5.000 kr. [2]
På knallert ej tunet 500 Kursus i trafikadfærd, nyt kørekort hvis personen er under 18.
På knallert tunet 500 Hvis personen er under 18, så hører vedkommende under ungdomsdomstolen, eller 5 timers samfundstjeneste for pr. 5 km/t, den bliver målt til at kunne køre over den lovpligtige grænse.
i bil, motorcykel 500-1000 Klip over 30 %, 5 timers samfundstjeneste pr. 10 km/t overskridelse.
     
     
     
     

 

Links:

1) Gå-prøve, afholdes af folkeskoler. <Link>
2) Cyklist-prøve, afholdes af folkeskoler.